مرور رده

متفرقه

محاسبه عیدی برای سال 97

دستمزد کارگران در سال 97 معادل 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان میباشد که با نزدیک شدن به عید بسیاری منتظر دریافت عیدی خود هستند اما میزان این عیدی برای یکسال به چه میزان میباشد و در…